So sánh ngang bằng và những cấu trúc cần biết

0
1559

Bài viết liên quan:

So sánh ngang bằng được thể hiện như dạng cấu trúc sử dụng là as …. as là chủ yếu, dưới đây là 3 cấu trúc thường dùng nhất các bạn có thể tham khảo nha

1. S + V + as + adj/ adv + as + noun/ pronoun

  • Nếu là phủ định, as thứ nhất có thể thay bằng so (chỉ để dễ đọc – informal English)
  • Sau as phải là một đại từ nhân xưng chủ ngữ, không được là một tân ngữ (Lỗi cơ bản)

Danh từ cũng có thể được dùng để so sánh trong trường hợp này, nhưng nên nhớ trước khi so sanh phải đảm bảo rằng danh từ đó phải có các tính từ tương đương.

2. S + V + the same + (noun) + as + noun/ pronoun

  • My house is as high as his.
  • My house is the same height as his.
  • The same…as >< different from…

Chú ý: trong tiếng Anh (A-E), different than… cũng có thể được dùng nếu sau chúng là một mệnh đề hoàn chỉnh. Tuy nhiên trường hợp này không phổ biến và không đưa vào các bài thi ngữ pháp: His appearance is different from what I have expected. …than I have expected.(A-E)

Bài viết liên quan:

Xem thêm tại: Anh ngữ Ms Hoa